Gietvloer Reparaties Welkom| Wie zijn wij?| Verwachtingen| Foto's| Reiniging | Schade?| Contact| Voorwaarden

Onze voorwaarden

Artikel 1: Opdrachtverstrekking
 1. Een opdracht voor een restauratie wordt door de Opdrachtgever aan Gietvloer Reparaties aangeleverd door middel van een schademelding op de website, of in de vorm van een schriftelijke beschrijving in een Whatsapp, SMS of E-mail bericht.
 2. De schademelding bevat het aantal te restaureren schades, het formaat ervan, de plaats in het gebouw (begane grond / etage) en de het adres waar het gebouw zich bevindt. Daarnaast moet het telefoonnummer van de contactpersoon ter plaatse worden aangeleverd en worden foto's van de te restaureren schades bijgevoegd.
 3. Opdrachtgever geeft aan met wie de planning moet worden afgestemd en wie de werkzaamheden gaat betalen.
 4. Gietvloer Reparaties stelt een prijsopgave (offerte) op en stuurt deze naar de partij(en) die de werkzaamheden gaat betalen.
 5. Zodra de bevestiging op de offerte schriftelijk (per post, e-mail of Whatsapp. Niet per telefoon.) is bevestigd stelt Gietvloer Reparaties een uitvoerdatum plus geschatte aankomsttijd voor en stuurt deze naar de partij(en) die de planning goedkeurt.
 6. Wanneer ten slotte de planning en de offerte akkoord zijn bevonden, wordt de ingeplande restauratie bevestigd door Gietvloer Reparaties.
 7. Wanneer de geplande en doorgegeven datum niet binnen 7 kalenderdagen is bevestigd door de opdrachtgever, dan wordt deze zonder waarschuwing na 7 kalenderdagen uit de planning verwijderd.
 8. De afgesproken datum van de restauratie kan tot twee dagen voor de geplande datum, voor 10 uur 's ochtends worden afgezegd. Dat is ook in het weekend mogelijk. Als de afzegging later gedaan wordt, dus binnen de 48 uur, dan is het niet mogelijk om in de reeds geblokkeerde tijd nieuwe werkzaamheden in te plannen en dus zal 50% van het geoffreerde bedrag in rekening worden gebracht als dekking voor de te maken kosten.
Artikel 2: Offertes en Prijsopgaven
 1. Alle mondelinge en schriftelijke offertes en andere prijsopgaven steeds vrijblijvend, herroepelijk en binden Gietvloer Reparaties niet.
 2. Een offerte bindt Gietvloer Reparaties pas zodra de aanbieding qua offerte en planning schriftelijk is bevestigd door zowel opdrachtgever als Gietvloer Reparaties.
 3. Onze tarieven zijn opgebouwd uit de totale reiskosten, gerekend tussen Casteren en het adres van de restauratie vice versa, en de aanwezige tijd op de plaats van restauratie. In de offerte wordt het voor de restauratie vastgestelde tarief opgenomen.
 4. Verwachtingen
  Het is mogelijk om plaatselijk een restauratie uit te voeren. Dit wordt uitgevoerd door onze specialisten door middel van diverse restauratie- en schildertechnieken, waardoor het aanzicht van de schade een stuk verbeterd zal worden. Geheel onzichtbaar wordt nooit gegarandeerd, dat is onder meer afhankelijk van de lichtval en de plaats van de schade in de ruimte, de slijtage van de gehele vloer en restauratieplek na een tijdje gebruik en het formaat van de schade.
Artikel 3: De uitvoering van de restauratie
 1. Indien de restaurateur niet op de geschatte aankomsttijd kan aankomen, dan neemt de restaurateur tijdig contact op met de contactpersoon van de opdrachtgever om een nieuwe geschatte aankomsttijd op te geven.
 2. De restaurateur van Gietvloer Reparaties meldt zich op de afgesproken datum en aankomsttijd op de afgesproken locatie bij de contactpersoon op het adres van de restauratie.
 3. Bij aankomst van de restaurateur dient de vloer schoon en droog te zijn.
 4. In de ruimte waar gerestaureerd gaat worden, moet het droog zijn en de temperatuur niet lager zijn dan 15 graden Celcius.
 5. De restaurateur doorloopt met de de contactpersoon op het adres van de restauratie de te restaureren punten.
  Indien er meer te restaureren punten zijn dan op de werkbon beschreven of het formaat blijkt veel groter te zijn dan beschreven, dan wordt er ter plekke bepaald of deze extra werkzaamheden wel of niet uitgevoerd kunnen worden in verband met de afgegeven offerte op basis van de inhoud van de werkbon en de verdere planning van de restaurateur die dag. Dit overleg gebeurt altijd in samenspraak met de backoffice van Gietvloer reparaties die - indien van toepassing - contact opneemt met de opdachtgever.
 6. De restaurateur voert de afgesproken restauratie(s) uit en loopt na afloop van de restauratie(s) de gerestaureerde plekken na met de aanwezige contactpersoon.
 7. De restaurateur vult de meegebrachte werkbon in en laat deze ondertekenen door de aanwezige contactpersoon.
 8. De restaurateur maakt een scan (foto) van de ondertekende werkbon, stuurt deze scan/foto naar de backoffice van Gietvloer Reparaties en laat de bon achter bij de aanwezige contactpersoon.

 9. Indien er niemand aanwezig is bij aankomst:
 10. Indien er bij aankomst niemand op de locatie is, dan wordt het opgegeven telefoonnummer gebruikt om de contactpersoon van de opdrachtgever te informeren.
 11. Als deze contactpersoon niet bereikbaar is, dan wordt contact opgenomen met de planning van Gietvloer Reparaties die vervolgens de opdrachtgever probeert te bereiken.
 12. Indien ook hier geen resultaat uit volgt en de restaurateur minimaal 30 minuten heeft gewacht, dan maakt de restaurateur een foto van het huis met huisnummer en verlaat de plek. In deze situatie worden het geoffreerde bedrag in zijn geheel gefactureerd. Bij de factuur wordt de werkbon met uitleg plus foto van het huis gevoegd. Indien een vervolgafspraak voor dezelfde restauratie wordt gemaakt en hier volgt na restauratie een nieuwe factuur, dan wordt het gefactureerde bedrag van de eerste factuur minus de voorrijkosten van de nieuwe factuur afgehaald.

 13. Indien er niemand aanwezig is om de werkbon te ondertekenen, of de aanwezige kan/wil de werkbon niet ondertekenen:
 14. In dit geval wordt op de werkbon aangegeven dat er niet ondertekend wordt door de klant, maakt de restaurateur een aantal foto's van de gerestaureerde plekken, een foto van de werkbon, laat de originele werkbon achter en verlaat het adres van de restauratie.
  Let op: Er is in dit geval geen recht op service als gevolg van niet uitgevoerde werkzaamheden. Garantie op de wel uitgevoerde werkzaamheden is wel van toepassing.

 15. Indien er geen restauratie is uitgevoerd:
 16. De restaurateur bepaalt bij aankomst of een restauratie zinvol is en of deze meer zichtbare schade veroorzaakt, zoals kleur/structuur/glansgraadverschil. Dit doet de restaurateur op basis van jarenlange ervaring, de situatie ter plekke (onder andere lichtval, leeftijd vloer, gebruik van de voer etc) en een gesprek met de aanwezige contactpersoon. Dit kan resulteren in het niet uitvoeren van een restauratie. Dit wordt vastgelegd op de werkbon en is de uiteindelijke oplossing. Dit advies gesprek moet gezien worden als een op zich staande werkzaamheid die gefactureerd wordt volgens de afgesproken offerte. Er kan in dit geval dus geen aanspraak gemaakt worden op niet uitgevoerde werkzaamheden of de duur van de aanwezigheid van de restaurateur ter plaatse.
 17. Het kan ook voorkomen dat de restaurateur zijn/haar werk niet kan uitvoeren vanwege een te koude (onder 15 graden Celcius) of stoffige omgeving (schilders die aan het schuren zijn) of onbereikbare plaats van de te restaureren plekken (afgedekte vloer in verband met stuc- of schilderwerk) of het blijkt dat de te restaureren plekken veel meer blijkt te zijn dan in de opdracht opgegeven en in de offerte overeengekomen. In dat geval zal de restaurateur dit noteren op de werkbon en deze laten aftekenen door de contactpersoon ter plaatse. De facturatie van dit bezoek gebeurt op basis van Inspectie en Analyse, zie verderop.
 18. Indien de restaurateur inziet dat een restauratie geen zin heeft, omdat de restauratie in korte tijd weer ongedaan zal worden (bv een over de vloer schurende deur, aders, scheuren, overig werk in uitvoering etc) en de klant/opdrachtgever is hiervan op de hoogte, dan zal in overleg met de contactpersoon ter plaatse, de backoffice Gietvloer Reparaties en de opdrachtgever bepaald worden of de restauratie wel of niet doorgaat. Indien de restauratie wel doorgaat, dan wordt er geen garantie gegeven over de uitgevoerde werkzaamheden. Indien de restauratie niet doorgaat, dan wordt gefactureerd volgens het afgesproken bedrag.
Artikel 4: Facturatie en betaling
 1. De partij waarmee is afgesproken wie de restauratie betaalt, de 'gefactureerde', ontvangt een e-mail met daarin een electronische factuur in PDF formaat, waarop de specificatie van de uitgevoerde restauratie. Bij de factuur bevindt zich een PDF met daarin de ingescande ondertekende werkbon.
 2. De gefactureerde betaalt het bedrag van de factuur binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de factuur.
 3. Na het verlopen van de betalingstermijn is de gefactureerde van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist en ontvangt deze een herinnerings factuur met als bijlagen de originele factuur en ondertekende werkbon.
 4. Na het verlopen van de tweede betalingstermijn wordt de factuur overgedragen aan een aangesloten incassobureau die de incasso verder uitvoert.
 5. De administratieve/incassokosten voor alle aanmaningen en de uit te voeren incasso zijn wettelijk bepaald en voor rekening van de gefactureerde.
 6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de gefactureerde in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de gefactureerde wordt gelegd, de gefactureerde overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
Artikel 5: Garantie en nazorg
 1. Gietvloer-reparaties geeft 100% garantie op loslating van de door ons uitgevoerde restauraties.
 2. Omdat scheuren en aders veroorzaakt worden door onderliggende lagen en wij daar niks aan kunnen herstellen, geven we geen garantie op restauraties van scheuren en aders.
  Dit wordt duidelijk aangegeven in de offerte, het is dus aan de opdrachtgever of hij/zij het risico wil nemen op een terugkerende scheur na cosmetisch herstel door ons.
 3. De garantieperiode gaat in op de datum van de restauratie en duurt 6 kalendermaanden.
 4. Een melding van loslating moet zo snel mogelijk gedaan worden via de contactgegevens die op de werkbon staan.
 5. Er wordt dan een afspraak gemaakt voor inspectie van de gemelde schade.
 6. Als bij inspectie blijkt dat er geen sprake is van garantie, dan wordt het bezoek en eventuele restauratie behandeld als een normale restauratie, zie de punten hiervoor.
Artikel 6: Inspectie en Analyse
 1. Het is mogelijk om de te restaureren plek op lokatie te bezoeken voor een inspectie en analyse.
 2. Bij deze inspectie ter plekke wordt een gedetailleerde beschrijving gemaakt van de te restaureren plekken, wat de basis is voor een offerte.
 3. Een inspectie heeft altijd betrekking op te restaureren plekken aan de zichtbare kant van de vloer. Het doel van de inspectie is een inschatting te maken of de schades hersteld kunnen worden door ons en zo ja, hoe groot de kans is op blijvend herstel van de vloer en minimale zichtbaarheid na ons werk.
  Wij zijn niet opgeleid, niet gecertificeerd en daarom niet geautoriseerd om een oordeel te geven over de uitvoering van het legproces van een vloer in al zijn facetten.
 4. Het tarief voor deze inspectie en analyse is opgebouw uit een starttarief voor de eerste uren, gevolgd door uurtarief per extra uur. Daarnaast geldt een kilometervergoeding voor de eerste kilometers, gevolgd door een vergoeding per kilometer